ביטוח אופניים - פוליסה למדווש

ביטוח אופניים – פוליסה למדוושפרק א' – ביטוח האופניים – פרק חובה בפוליסה

אופניים עד לסכום ביטוח של 5,000 ₪ פרמיה לתשלום 300 ₪
עבור כל 1,000 ₪ נוספים (או חלק מהם) תיגבה תוספת פרמיה של 50 ₪
סכום ביטוח מרבי (מקסימום סכום ביטוח) 30,000 ₪
השתתפות עצמית – סך של 390 ₪


פרק ב' – אחריות כלפי צד שלישי

הכיסוי יינתן בחינם כאשר קיים פרק א' – ביטוח האופניים
להלן פירוט גבולות האחריות
כשסכום ביטוח האופניים גבול אחריות למקרה ולתקופה
עד 5,000 ₪ 50,000 ₪
עד 10,000 ₪ 75,000 ₪
עד 15,000 ₪ 100,000 ₪
עד 30,000 ₪ 160,000 ₪
השתתפות עצמית – סך של 390 ₪


פרק ג' – תאונות אישיות

גיל המבוטח – 16 – 67 שנים
מוות מתאונה נכות מתאונה פרמיה לתשלום
אפשרות א' 50,000 ₪ 50,000 ₪ 175 ₪
אפשרות ב' 100,000 ₪ 100,000 ₪ 325 ₪

בגין החזר הוצאות רפואיות - פרמיה לתשלום

אפשרות א' עד לסך 3,000 ₪ 15 ₪
אפשרות ב' עד לסך 6,000 ₪ 25 ₪
השתתפות עצמית 185 ₪ (50$)


פרק ד' – הרחבה לחו"ל – עבור ביטוח האופניים בלבדת

תוספת פרמיה מסכום הביטוח הכולל של האופניים 3.5% מינימום 100 ₪

 

פרק ה' – פיצוי בגין מצב סיעודי – יינתן רק כאשר נרכש גם פרק תאונות אישיות

פרמיה לתשלום                                                     

אפשרות א' עד לסך 10,000 ₪ 20 ₪
אפשרות ב' עד לסך 20,000 ₪ 40 ₪

 

תקופת המתנה 120 יום מהמועד בו אירע מקרה הביטוח